Kategoria: Myśli i perspektywy

Kancelaria odszkodowawcza

W naszym kraju coraz więcej osób stara się wywalczyć wysokie odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. Za wyrządzoną nam szkodę należy nam się przecież wysoka rekompensata i do tego bardzo adekwatna do wyrządzonej dla nas szkody. Niestety, ale przeciętny obywatel tego kraju nie jest po prostu w stanie walczyć z całym sztabem świetnie wyszkolonych prawników, których zadaniem jest jak najbardziej obniżyć wartość naszego odszkodowania. Zakład ubezpieczeń zawsze będzie starał się wypłacić dla nas jak najniższe odszkodowanie. Musimy być więc do tego przyzwyczajeni i z góry zakładać, że dostaniemy tylko około dwudziestu procent, może do czterdziestu procent naszego realnego odszkodowania. Jeśli chcemy dostać sto procent, to niestety, ale będzie nam potrzebna kancelaria odszkodowawcza. Doświadczeni prawnicy doskonale wiedzą w jaki sposób można wywalczyć wysokie odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. O honorarium tych prawników nie musimy się martwić. Najczęściej oczekują oni po prostu odpowiednio wysokiego procentu z wywalczonego przez nich odszkodowania.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

W OBRĘBIE FORMACJI

Wyróżniając w obrę­bie formacji różne dziedziny życia, brali pod uwagę ich funkcjonowanie i miejsce w całości społecznej; każdej z nich przyznawali własne, swoiste funkcje i stosunki z innymi dziedzi­nami.W każdej formacja wyodrębniali trzy zasadnicze elementy: bazę społeczno-ekonomiczną,    nadbudowę prawno-polityczną i świadomość społeczną. Szczególnie istotną rolę przyznawali bazie społeczno-ekonomicznej, czyli stosunkom społecznym powstałym w toku procesu produk­cyjnego, związanym z własnością środków pro­dukcji, z podziałem pracy i podziałem dóbr) Baza nadaje swoisty charakter całej formacji, a jej zmiana oznacza zastąpienie jednej forma­cji przez drugą.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

PRZEMIANY W STOSUNKACH EKONOMICZNYCH

Przemiany w stosunkach eko­nomicznych zależą w głównej mierze od stanu sił wytwórczych, czyli narzędzi pracy oraz organizacji i wydajności ludzkiej pracy. Sto­sunki ekonomiczne wyznaczają ogólne warunki, w jakich toczy się całe życie społeczne i rozwija się kultura, choć nie jest to determinacja ani jednoznaczna, ani ścisła; dopuszczając wiele możliwości zarówno w twórczości kulturalnej, jak w działalności społecznej, wyklucza jednak całkowitą dowolność.Wyróżniana obok bazy nadbudowa prawno- -polityczna obejmuje całokształt instytucji prawnych i państwowych spełniających wobec bazy funkcje służebne w tym sensie, że uzasad­niają i bronią istniejącego układu stosunków ekonomicznych.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

ŻYCIE SPOŁECZNE

Do nadbudowy zalicza się także doktryny prawne i polityczne sankcjonujące systemy prawne. Zależność nadbudowy od bazy jest dość silna i niemal bezpośrednia, gdyż sto­sunki ekonomiczne wyznaczają nadbudowie ro­lę i kierunek działania, jakkolwiek z jednym typem gospodarczego ustroju kojarzą się różne rodzaje systemów prawnych i różne typy państw.Życie społeczne nie ogranicza się jednak do bazy i nadbudowy, występują w nim zjawiska opozycji wobec panujących stosunków ekono­micznych i politycznych czy to w postaci teorii społecznej, czy to w postaci ruchów i prądów ideowych.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Z CAŁOŚCIĄ ŻYCIA

Charakteryzując jej związek z całością życia społecznego sformułował Marks podstawową tezę swego światopoglądu: byt społeczny okreś­la świadomość społeczną.) Pojęciem bytu spo­łecznego obejmował cały system stosunków społecznych wyznaczających horyzont proble­mowy szerzących się w życiu zbiorowym poglą­dów; byt społeczny można identyfikować z bazą społeczno-ekonomiczną i nadbudową prawno-polityczną, głównie ze składającymi się na nie instytucjami jako trwałymi sposobami zachowania i utrwalonymi zależnościami mię­dzy ludźmi. Stopień określania świadomości społecznej przez byt nie jest jednakowy we wszystkich formach świadomości, choć można generalnie stwierdzić, że zmiany w sferze bazy i nadbudowy są podstawą zmian w poglądach.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

ZALEŻNOŚĆ ŚWIADOMOŚCI

Teza o zależności świadomości społecznej od społecznego bytu ma raczej charakter historio­zoficzny, mówi o dynamice życia społecznego, istotnym głębokim wpływie przemian gospo­darczych i politycznych na zmiany w rozpo­wszechnionym sposobie myślenia, w wyzna a- nych hierarchiach wartości widocznych w wy­tworach kultury.Marks i Engels w swych analizach procesów społecznych wystrzegali się schematycznej uproszczonej interpretacji uwarunkowań świadomości i przestrzegali innych przed sche­matyzmem. Ekonomiczną determinację świado­mości nazwali determinacją ,,w ostatniej in­stancji”, pragnąc podkreślić, po pierwsze, wza­jemny wpływ różnych dziedzin kultury na roz­wój każdej sfery twórczości, a po drugie, pewnąciągłość w rozwoju każdej dziedziny twórczości, nawiązywanie do osiągnięć poprzednich poko­leń, wpływ tradycji i wcześniejszej świado­mości na jej dalsze dzieje.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!