UTRWALONE PRZEKONANIE

Filozofia życia utrwaliła nato­miast przekonanie, iż wszelkie teorie sensu his- j torii stanowią jedynie ekspresję systemu war­tości, jakie wyznają autorzy tych teorii. Kon­cepcje sensu historii zostały zrelatywizowane do indywidualnego podmiotu, który te koncepcje wypowiada.. Był to atak na całą dotychczasową histono- zofię i jej próby znalezienia sensu dziejów. Nie oznaczało to załamania się filozofii dziejów, jednak nastąpiły w niej istotne zmiany w spo­sobie ujmowania i rozwiązywania problemów. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na nowe ujęcie koncepcji sensu dziejów, takie, które pozwala uwzględnić rolę cierpienia, nie usprawiedliwia­jąc go. Próby te podejmowano głównie w kręgu filozofii życia. Przedstawimy je na przykła­dzie Diltheya. Włożył on wiele wysiłku w wy­pracowanie pojęć, którymi posługuje się huma­nistyka.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)