ZARZUTY WOBEC TEORII

Zarzuty wobec teorii postępu można podzie­lić na trzy grupy. Pierwsza dotyczyła jej wpły­wu na historiozofię, druga — jej funkcjonowa­nia w życiu społecznym i kulturze, trzecia — to krytyka założeń teoretycznych i metodolo­gicznych samej zasady. W takiej kolejności zarzuty te omówimy pozostając wierni rytmowi rozwojowemu krytyki, gdyż wartość zasady postępu kwestionowano najpierw ze względu na jej konsekwencje dla nauki historii i postaw społecznych. Przykładem tego mogą być wy­kłady na uniwersytecie w Bazylei J. Burck- hardta z lat sześćdziesiątych i rozprawka Nie­tzschego O pożytku i szkodliwości historii dla życia z 1873 roku. Natomiast krytyczne, świa­domie podejmowane analizy przesłanek teore­tycznych owej zasady pochodzą z lat osiemdzie­siątych.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)